Jak wygląda kurs z normy ISO 14001:2015 i dlaczego warto się na niego zapisać?

ekologia

Norma ISO 14001:2015 to funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe rozporządzenia wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego.

Jego wdrożenie stanowi potwierdzenie konsekwentnego implementowania wszelkich elementów, których celem jest doprowadzenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu danej jednostki organizacyjnej na środowisko. Norma ISO 14001:2015 stawiana jest w roli integralnej części działań przedsiębiorstwa zmierzających do szerszego celu, jakim jest rozwój środowiskowy.

Jak przebiega kurs z normy ISO 14001:2015?

Kurs z normy ISO 14001:2015 organizowany przez doświadczone jednostki szkoleniowe, takie jak Bureau Veritas, rozpoczyna się od wprowadzenia do Systemu Zarządzania Środowiskiem, w trakcie którego w sposób wyczerpujący przedstawione zostają korzyści płynące z wprowadzenia tego systemu w jednostce organizacyjnej. W następnej kolejności w trakcie kursu szczegółowo omówione są wymagania normy ISO 14001:2015, która obejmuje następujące dziedziny:

 • strategiczne zarządzanie środowiskowe,
 • ochrona środowiska,
 • efektywność środowiskowa,
 • myślenie oparte na cyklu życia,
 • przywództwo,
 • komunikacja,

Kursantom zaprezentowane zostają również wymagania prawne związane z normą ISO 14001:2015. W kulminacyjnej części szkolenia jego uczestnicy mają możliwość sprawdzić zdobytą wiedzę, wykonując odpowiednie ćwiczenia. Ocena kursantów prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania zarówno w fazie teoretycznej, jak i praktycznej kursu. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający jego odbycie.

Jaką wiedzę można zdobyć w ramach kursu z normy ISO 14001:2015?

Dzięki kursowi z normy ISO 14001:2015 jego uczestnicy są w stanie zrozumieć wymagania oraz zasady funkcjonowania tej normy, a także nabyć umiejętności przygotowania się do audytu. Kursanci mogą ponadto zapoznać się z zasadami przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO 14001. Szkolenie z normy ISO 14001:2015 pozwala jego uczestnikom:

 • poznać kluczowe wymagania, warunki oraz definicje zawarte w normie ISO 14001:2015,
 • zaznajomić się ze strukturą wewnętrzną normy ISO 14001:2015, wraz z Załącznikiem SL zawierającym wspólne elementy dla norm dotyczących różnorodnych systemów zarządzania,
 • poznać znaczenie i korzyści płynące z wdrożenia normy ISO 14001:2015,
 • przyswoić główne idee wynikające z normy ISO 14001:2015, takie jak:
  • podejście procesowe,
  • podejście Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj,
  • koncepcja cyklu życia,
  • aspekty oraz wpływy,
 • poznać cele systemu zarządzania środowiskowego i normy dotyczące systemu zarządzania środowiskowego,
 • zaznajomić się z korzyściami biznesowymi i społecznymi związanymi z wpływem jednostki organizacyjnej na środowisko,
 • zrozumieć na czym polega audyt oraz zewnętrzna certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego,
 • poznać rolę i obowiązki audytora w zakresie planowania, przeprowadzania i kontrolowania audytu mającego na celu potwierdzenie zgodności z normą ISO 14001:2015,
 • nauczyć się zarządzać ryzykiem środowiskowym i nadzorować proces ciągłego doskonalenia,
 • nabyć umiejętności niezbędnych do przedstawiania klientom, ustawodawcy i opinii publicznej uzgodnień dotyczących ochrony środowiska.

Dla kogo jest przeznaczony kurs ISO 14001:2015?

Szkolenie z normy ISO 14001:2015 jest przeznaczone do pracowników wszystkich szczebli w firmie. Kurs może okazać się szczególnie przydatny dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kadry kierowniczej firmy oraz osób pełniących funkcję Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.

ekologia

Korzyści wzięcia udziału w szkoleniu z normy ISO 14001:2015

Osoba, która ukończyła szkolenie z normy ISO 14001:2015 jest w stanie właściwie interpretować wymagania tej normy, zarządzać ryzykami środowiskowymi i doskonalić system zarządzania środowiskowego. Posiada tym samym kwalifikacje niezbędne do wdrożenia normy ISO 14001:2015 w jednostce organizacyjnej. Wiąże się to z wymiernymi korzyściami dla firmy zatrudniającej taką osobę. Poprzez wdrożenie normy ISO 14001:2015, przedsiębiorstwo jest bowiem w stanie:

 • zmniejszyć ilość produkowanych odpadów,
 • zmniejszyć pobór energii,
 • zwiększyć efektywność, obniżając tym samym koszty prowadzenia działalności,
 • zdobyć nowe możliwości biznesowe,
 • wypełnić zobowiązania prawne,
 • zdobyć większe zaufanie kontrahentów i klientów.

Dzięki wdrożeniu normy ISO 14001:2015 firma może ponadto wzmocnić rolę zaangażowania najwyższego szczebla kierowniczego, rozwinąć podejście procesowe, co poprawia różne obszary biznesowe, podnieść wagę monitoringu efektów działania systemu zarządzania środowiskowego, a także zintegrować system zarządzania środowiskowego z procesami biznesowymi firmy.