Category Archives: Biznes

Obiekty energetyki jądrowej – co mówi o nich polskie prawo w 2023 roku?

fabryka

Obiekty energetyki jądrowej to różne instalacje i urządzenia wykorzystujące procesy jądrowe do celów związanych z produkcją energii. Najbardziej znanym tego typu obiektem jest elektrownia jądrowa, ale do obiektów energetyki jądrowej zaliczamy również reaktory badawcze, magazyny odpadów radioaktywnych, a także różne instalacje przetwarzające i przechowujące substancje radioaktywne.

Strategia zeroemisyjności – jakie są jej założenia?

smog

Zeroemisyjność to stan, w którym działalność gospodarcza, przemysłowa lub domowa nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O). Osiągnięcie stanu zeroemisyjności to kluczowy element w walce z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu.

Co to jest Strategia Zeroemisyjności?

Strategia zeroemisyjności to kompleksowy plan działania, który ma na celu zredukowanie lub całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z różnych sektorów gospodarki. To nie tylko walka z emisją CO2, ale także innych gazów cieplarnianych, takich jak metan czy podtlenek azotu. Strategia taka zakłada ścisłą współpracę między rządem, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i społeczeństwem, aby wspólnie pracować na rzecz przyszłości z niskim poziomem emisji. Kluczowe elementy strategii zeroemisyjności obejmują inwestycje w technologie nisko- i zeroemisyjne, rozwój odnawialnych źródeł energii, promowanie zrównoważonego transportu, edukację społeczeństwa oraz współpracę międzynarodową w zakresie ochrony klimatu. Każdy z tych elementów wymaga szczegółowego planowania, koordynacji i monitorowania, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest zeroemisyjność.

Kiedy zaczęto o niej mówić w Polsce?

W Polsce temat zeroemisyjności zaczął zyskiwać na popularności w ostatnich latach, zwłaszcza po podpisaniu przez kraj różnych międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony środowiska, takich jak Porozumienie Paryskie z 2015 roku. Rządowe inicjatywy i lokalne programy zaczynają kłaść coraz większy nacisk na przechodzenie na technologie nisko- i zeroemisyjne.

Na czym polega strategia i jakie są jej założenia?

Strategia zeroemisyjności opiera się na kilku kluczowych założeniach, które mają na celu zredukowanie wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych: To podstawowy cel strategii, który obejmuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Może to obejmować wprowadzenie podatków od emisji, promowanie energii odnawialnej, inwestowanie w technologie wychwytu i magazynowania CO2, czy ograniczenie zużycia paliw kopalnych.
 • Zastosowanie technologii niskoemisyjnych: Wprowadzenie nowych technologii, które będą miały niższy wpływ na środowisko, jest kluczowym elementem tej strategii. Może to obejmować wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, czy hybrydowych i elektrycznych pojazdów.
 • Promowanie zrównoważonego transportu: Transport stanowi jeden z największych źródeł emisji CO2. Strategia zeroemisyjności zakłada promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, pojazdy elektryczne, komunikacja publiczna czy carpooling.
 • Wprowadzenie programów edukacyjnych i ślad węglowy szkolenie: Edukacja społeczeństwa na temat konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak również sposobów, w jaki można to zrobić na poziomie indywidualnym, jest kluczowym elementem strategii. Ślad węglowy szkolenie może pomóc ludziom zrozumieć, jakie są ich indywidualne źródła emisji i jak je ograniczyć.
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii: Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, jest kluczowym elementem strategii.
 • Rozwój „zielonych” miejsc pracy: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie wymagać rozwoju nowych sektorów gospodarki i zatrudnienia. Strategia zakłada promowanie „zielonych” miejsc pracy, czyli takich, które przyczyniają się do ochrony środowiska.

smog

Współpraca na arenie międzynarodowej: Walka z globalnym ociepleniem to wyzwanie globalne, które wymaga globalnych rozwiązań. Strategia zeroemisyjności zakłada aktywne uczestnictwo w międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony klimatu.

Jakie sektory obejmuje?

Strategia zeroemisyjności dotyczy wielu sektorów gospodarki, takich jak:

 • Energetyka
 • Transport
 • Budownictwo
 • Rolnictwo
 • Przemysł
 • Gospodarka odpadami

Jak można dążyć do realizacji strategii zeroemisyjności?

Certyfikacja ISO

Jednym ze sposobów na dążenie do realizacji strategii zeroemisyjności jest certyfikacja ISO, która pozwala na standaryzację i kontrolę działań proekologicznych. ISO (International Organization for Standardization) to organizacja, która publikuje międzynarodowe standardy w różnych dziedzinach.

Jakie certyfikaty ISO dotyczą zeroemisyjności?

Najbardziej znanym certyfikatem ISO dotyczącym zeroemisyjności jest ISO 14067, który odnosi się do „śladu węglowego produktów”. Inne certyfikaty mogą dotyczyć zarządzania energią (ISO 50001) czy ogólnego zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

Strategia zeroemisyjności to nie tylko konieczność w kontekście globalnych zmian klimatycznych, ale także szansa dla rozwoju nowych, bardziej zrównoważonych modeli gospodarczych. Polska, podobnie jak inne kraje, stoi przed wyzwaniem wdrożenia tej strategii w praktyce, co wymaga zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki i społeczeństwa. Certyfikacja ISO i ślad węglowy szkolenie to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc w jej realizacji.

Pożar sadzy w kominie – jak go uniknąć?

kominek

Pożar sadzy w kominie to niebezpieczne zjawisko, które może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym pożarem całego budynku. Przyczyną pożaru sadzy w kominie są nagromadzone osady w wyniku spalania paliwa w piecu lub kominku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omówimy, jak do tego dochodzi, oraz co zrobić, aby temu zapobiec.

Technologia wykorzystywana w piecach na ekoroszek – poznaj innowacyjne rozwiązanie dla efektywnego spalania

ogrzewanie

Kotły na ekogroszek zdobywają coraz większą popularność wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Ich największe atuty to wydajność, ekologia i oszczędność. Jak jednak działają te innowacyjne urządzenia? Czy proces spalania w nich jest naprawdę efektywny? Sprawdźmy!

Co powinien zawierać plan ciągłości działania?

planowanie

Plan ciągłości działania, znany również jako Business Continuity Plan (BCP), jest dokumentem strategicznym, który ma na celu zapewnienie kontynuacji kluczowych operacji i minimalizację zakłóceń w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak awarie techniczne, katastrofy naturalne, cyberatak lub inne sytuacje kryzysowe. Plan ten obejmuje szereg środków i procedur mających na celu ochronę działalności firmy oraz minimalizację potencjalnych strat.

Wymagania FDA w zakresie walidacji procesu produkcji

Walidacja procesu

W wypadku branży medycznej i farmaceutycznej, użycie wadliwego wyrobu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pacjent, który przyjmie posiadający defekty lek, jest w stanie przypłacić to zdrowiem, a w określonych sytuacjach nawet życiem. Z tego powodu każdy produkt medyczny, nim trafi do seryjnej produkcji, musi zostać dokładnie sprawdzony. Konieczne jest upewnienie się, że proces produkcji dostarcza wyrób zgodny pod względem jakości w sposób stabilny i powtarzalny.

Czym jest walidacja procesu produkcji?

Pojęcie walidacji jest szeroko stosowane w technice. W kontekście procesów produkcji zostało spopularyzowane przez systemy zarządzania jakością należące do rodziny norm ISO 9000. Oznacza udokumentowanie i praktyczne badanie, które potwierdza, że proces produkcji prowadzi do otrzymania gotowego i zgodnego z wymogami bezpieczeństwa produktu.

Walidacja pozwala wykryć nieprawidłowości i prowadzi do uniknięcia lub wyeliminowania zagrożenia. Dla jej prawidłowego przebiegu niezbędne jest opracowanie właściwej procedury postępowania. Można wyróżnić trzy rodzaje walidacji procesu produkcji produktów leczniczych – walidację prospektywną, walidację równoczesną oraz walidację retrospektywną.

Walidacja prospektywna

Walidacja prospektywna to walidacja produktu przeprowadzana przed uruchomieniem rutynowego wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych do sprzedaży. W jej protokole należy zawrzeć następujące informacje:

 • krótki opis procesu,
 • skrócony opis kluczowych operacji,
 • listę urządzeń i instalacji,
 • specyfikację gotowego produktu,
 • listę wykorzystanych metod analitycznych,
 • sposób kontroli procesu z kryteriami akceptacji,
 • dodatkowe badania z kryteriami akceptacji,
 • plan pobierania prób,
 • metody rejestracji i oceny wyników,
 • zakresy obowiązków i odpowiedzialności,
 • harmonogram prac walidacyjnych.

Walidacja równoczesna

Walidacja równoczesna to rodzaj walidacji przeprowadzany w czasie wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych do sprzedaży. Decyzja o jej przeprowadzeniu musi być uzasadniona, udokumentowana i zatwierdzona przez upoważnionego pracownika. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest rozpoczęcie rutynowej produkcji przed zakończeniem programu walidacji. W zakresie dokumentacji stosuje się te same przepisy, co przy walidacji prospektywnej.

Walidacja retrospektywna

Walidacja retrospektywna to walidacja procesu wytwarzania produktu, który już znajduje się w sprzedaży. Przeprowadzana jest na podstawie danych historycznych dotyczących produkcji, badania i kontroli serii produktu. Dopuszcza się ją tylko w wypadku dobrze znanych procesów. Walidacji retrospektywnej nie stosuje się w sytuacji, gdy wprowadzono zmiany w składzie produktu, w procedurach operacyjnych lub w urządzeniach.

Jakie procesy należy poddać walidacji?

Walidacji należy poddać liczne procesy składające się na proces produkcji. Należą do nich:

 • procesy termiczne służące redukcji lub całkowitej eliminacji patogenów,
 • nietermiczne procesy służące redukcji lub całkowitej eliminacji patogenów,
 • procesy mycia w odniesieniu do alergenów i pozostałości detergentów,
 • procesy dezynfekcji,
 • procesy zakładające wykorzystanie środków ograniczających obecność akryloamidu w produktach,
 • redukcja poziomu lub całkowite zahamowanie wzrostu określonych patogenów,
 • procesy mieszania.

Proces produkcji uznaje się za zwalidowany, jeżeli w ustalonych warunkach poziom prawdopodobieństwa pojawienia się niezgodności jest dopuszczalnie mały, obserwuje się brak przyczyn zmienności systemowej, a wynik procesu jest odporny na odchylenia i mieści się w granicach tolerancji.

Dlaczego należy realizować walidację procesu produkcji?

Obowiązek walidacji wszystkich nowych procesów produkcji produktów leczniczych oraz procesów, w których wprowadzono istotne zmiany, wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dokument ten stwierdza również konieczność regularnego rewalidowania krytycznych etapów procesów wytwarzania. Dzięki walidacji procesu produkcji można uzyskać potwierdzenie, że powstały produkt jest przydatny do zamierzonego użycia. Procesy powinny być walidowane:

 • przed ich wprowadzeniem do rutynowego stosowania,
 • po zmianie warunków, w których były poprzednio walidowane,
 • po istotnej zmianie w technologii, wyposażeniu i elementach wejściowych do procesu.

Wytyczne FDA w zakresie walidacji procesu produkcji

Zgodnie z wytycznymi FDA, czyli Agencja ds. Żywności i Leków, walidacja powinna obejmować wszystkie etapy wytwarzania, od momentu opracowania technologii, aż do fazy przekazania procesu do rutynowej produkcji. Wszystkie pomieszczenia, urządzenia i media powinny być poddane kwalifikacji, a metody badań analitycznych sprawdzone i ocenione. Przygotowanie i wykonanie walidacji procesu produkcji powinno przebiegać zgodnie z opracowanym do tego celu planem. Należy w nim zawrzeć:

 • wyraźnie zdefiniowany cel każdego testu,
 • schemat próbkowania,
 • odpowiedzialność za pobór próbek i wykonanie analiz,
 • wyraźnie określone kryteria akceptacji.

Według FDA każdy uczestniczący w pracach walidacyjnych pracownik musi posiadać stosowne przeszkolenie.

Jak wygląda kurs z normy ISO 14001:2015 i dlaczego warto się na niego zapisać?

ekologia

Norma ISO 14001:2015 to funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe rozporządzenia wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego.

Jak raportowanie ESG może poprawić wyniki finansowe firmy?

biznes

Raportowanie ESG stanowi typ raportowania niefinansowego, w trakcie którego firmy przedstawiają swoje działanie niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju.

5 wskazówek jak przejść audyt bezpieczeństwa informacji

bezpieczeństwo

Informacja stanowi współcześnie jedno z najważniejszych aktywów, posiadając wysoką wartość dla konkretnych organizacji. Niezależnie od tego, czy przyjmuje ona formę werbalną, papierową czy elektroniczną, informacja powinna być zawsze odpowiednio chroniona. Współcześnie, w związku z rozwojem technik teleinformatycznych oraz systemów prawnych i administracyjnych, bezpieczeństwo informacji stało się szczególnie często dyskutowanym problemem.

Jak rozliczać nadgodziny kierowców?

autobus na autostradzie

Rozliczanie czasu pracy kierowców to bardzo ważna kwestia w przypadku firm transportowych. Jest to proces, który nie tylko pozwala określić wynagrodzenie dla danego pracownika, ale jest również wymagany przez obowiązujące obecnie przepisy prawne po to, aby mieć kontrolę nad czasem pracy kierowcy monitorować czy nie przekracza dopuszczalnych limitowych czasu pracy.