Jak raportowanie ESG może poprawić wyniki finansowe firmy?

biznes

Raportowanie ESG stanowi typ raportowania niefinansowego, w trakcie którego firmy przedstawiają swoje działanie niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju.

Kwestie prezentowane w raporcie ESG dotyczą trzech obszarów:

 • E – Environmental, poruszających kwestie środowiskowe,
 • S – Social, poruszających kwestie społeczne,
 • G – Corporate Governance, dotyczących ładu korporacyjnego.

Każdy z obszarów prezentowanych w raporcie ESG obejmuje szereg aspektów, które mogą podlegać ocenie przez inwestorów oraz pozostałych interesariuszy.

○ Czynniki środowiskowe w raportowaniu ESG

Czynniki środowiskowe w raportowaniu ESG odnoszą się do sposobu korzystania przez firmę z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Pod uwagę brane są następujące dane:

 • ilość wykorzystywanej energii,
 • rodzaj wykorzystywanej energii,
 • emisja gazów cieplarnianych,
 • efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi,
 • ilość wytwarzanych odpadów,
 • sposób utylizacji wytworzonych odpadów,

Wśród czynników środowiskowych uwzględniony zostaje również wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i bioróżnorodność.

○ Czynniki społeczne w raportowaniu ESG

Czynniki społeczne przedstawione w raporcie ESG pozwalają zmierzyć wpływ działalności przedsiębiorstwa na otoczenie społeczne w postaci pracowników, klientów, dostawców, a także społeczności lokalnej. Obejmują one kwestie:

 • zarządzania pracownikami,
 • różnorodności inkluzywności w miejscu pracy,
 • poszanowania praw pracowniczych,
 • poszanowania praw człowieka.

○ Ład korporacyjny w raportowaniu ESG

W raportowaniu ESG ład korporacyjny oznacza wewnętrzny system nadzoru firmy, na który składają się różnorodne procedury, standardy i mechanizmy kontroli wdrożone w celu:

 • zapewnienia efektywnego zarządzania,
 • usprawnienia procesów podejmowania decyzji,
 • przestrzegania przepisów prawa,
 • uwzględnienia potrzeb inwestorów i innych interesariuszy.

Obowiązek raportowania ESG

Od 2017 roku obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy jednostek interesu publicznego, czyli banków, funduszy inwestycyjnych oraz spółek giełdowych. Raporty zawierają takie informacje, jak:

 • zarys modelu biznesowego,
 • kluczowe wskaźniki efektywności,
 • opis polityki spółki w odniesieniu do kwestii społecznych i pracowniczych,
 • opis polityki spółki w odniesieniu do środowiska naturalnego.

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Diective (CSRD) wprowadzona przez Komisję Europejską zakłada obowiązek raportowania niefinansowego w formie raportów ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Od 2023 raporty składać muszą duże firmy i spółki notowane na giełdzie, które:

 • posiadają sumę bilansową w wysokości 85 milionów złotych,
 • osiągają roczne przychody ze sprzedaży powyżej 170 milionów złotych netto.

Od 2026 roku raportowanie ESG ma dotyczyć już wszystkich spółek. Raporty mają być sporządzane cyfrowo w oparciu o jednolity schemat obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ujednolicenie raportowania pozwala na łatwe porównywanie i agregowanie zaprezentowanych danych.

W jaki sposób raportowanie ESG może wpłynąć na uzyskiwanie korzyści finansowych?

Raportowanie ESG pozwala przedsiębiorstwom uzyskać wymierne korzyści finansowe. Wynika to ze zmniejszenia obciążeń informacyjnych poprzez ułatwienie dostępu do istotnych danych, zdobycia zaufania zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego inwestorów, możliwości pozyskania funduszy inwestycyjnych oraz usprawnienia zarządzania ryzykiem.

■ Zmniejszenie obciążeń informacyjnych

Raportowanie ESG pozwala doprowadzić do redukcji kosztów związanych z obciążeniem informacyjnym. Redukcja ta wynika ze zwiększenia przejrzystości wymaganych w przedsiębiorstwie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, co ułatwia pozyskiwanie istotnych danych od partnerów biznesowych i z łańcucha dostaw.

Dzięki raportowaniu ESG możliwe jest ponadto ograniczenie ilości dodatkowych próśb o udzielenie informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju od różnorodnych podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z oficjalnymi danymi udostępnionymi przez instytucje europejskie, zmniejszenie obciążeń informacyjnych pozwala firmom na zaoszczędzenie średnio od 24 do ponad 41 tysięcy euro rocznie.

biznes

■ Zdobycie zaufania inwestorów

Korzyścią związaną z raportowaniem ESG jest zdobycie zaufania inwestorów, którzy przejawiają wciąż rosnące zainteresowanie kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządczymi.

■ Pozyskanie funduszy inwestycyjnych

Raportowanie ESG pozwala pozyskać fundusze inwestycyjne ze środków unijnych. Dane z raportu stanowią element decydujący o dostępie do funduszy publicznych wspierających transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości.

■ Usprawnienie zarządzania ryzykiem

Dzięki raportowaniu ESG przedsiębiorstwa są w stanie usprawnić zarządzanie ryzykiem, integrując kontrolę ryzyka finansowego ze zrównoważonym rozwojem, co jest korzystne dla prowadzonych interesów.